Nawigacja

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Gminne Przedszkole w Krasnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola w Krasnem.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 luty

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa przedszkola jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

 

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ

 

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03 -02.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Przedszkola w Krasnem

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wilk m.wilk@gminakrasne.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 172300311 lub 172300312. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Dane adresowe: Gminne Przedszkole w Krasnem, Krasne 741, 36-007 Krasne

 

Do budynku przedszkola prowadzi 1 wejście:

 

wejście od strony parkingu, od strony północno dla dzieci i ich rodziców. To wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd. W budynku jest dźwig osobowy pozwalający na przemieszczanie się między piętrami. W korytarzu na parterze i na piętrze są  toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Przedszkole nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi.

Przedszkole posiada miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem
  Krasne 741
  36-007 Krasne

  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krasnem - Marek Frączek
  Zastępcy: Magdalena Kluz - Międlar,
  ds.przedszkola - Małgorzata Wilk -
  przyjmuje strony po uzgodnieniu telefonicznym


 • WICEDYREKTOR Małgorzata Wilk (17) 23-00-311
  INTENDENT Iwona Kołodziej (17) 23-00-312

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 30475